Bli medlem

Det er beklageligvis ikke mulig å ordne medlemsskap digitalt hos oss per dags dato.

Kom derfor til resepsjonen i Sophie Radichs vei 1, 2003 Lillestrøm, før timen du ønsker å være med på starter, så ordner vi med medlemskap der.

Du vil da få mulighet til å skrive under en kontrakt med følgende vilkår:

Vilkår:
1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har tredd i kraft. Rett til forlengelse begrenses til tre -3- måneder.
2. Én måneds oppsigelsestid etter den første i måneden gjelder uansett kontrakt. Ved kontrakt med bindingstid gjelder dette etter at bindingstid er over.

3. Oppsigelse kan kun gjøres skriftlig via e-post: post@denlangumuaythai.no  Etter endt bindingstid fortsetter avtalen til skriftlig oppsigelse foreligger.
4. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.
5. Det er en angrefrist på 14 dager. Er det ikke mottatt skriftlig eller muntlig oppsigelse innen angrefristens utløp anses kontrakten som bindende.
6. Medlemmet forplikter seg til rettidig og på anvist måte å betale kontigenten m.v. til Denlangu Muay Thai.

7. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.
8. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
9. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.
10. Denlangu Muay Thai forbeholder seg å holde stengt på helligdager o.l. samt ha innskrenket åpningstider i skoleferier.
11. Medlemmet plikter å la seg dopingteste på oppfordring fra Norges Idrettsforbunds dopinggruppe. Ved nekting/unnlatelse av dopingtest, besittelse av, bruk av, eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler, forbeholder senteret seg rett til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning,  uten plikt til å refundere innbetalt medlemskontingent.
12. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av yttersko er forbudt i treningslokalene.
13. Misbruk av kampsport fører til utvisning fra Denlangu Muay Thai uten unntak.
14. Denlangu Muay Thai forbeholder seg retten til å justere treningstider.
15. Denlangu Muay Thai forbeholder seg retten til å legge til administrasjon- og fakturagebyr dersom innbetaling innen frister ikke opprettes. Det vil i første omgang opprettes faktura for innbetaling. Når Denlangu Muay Thai AS er fullstendig, vil dere bli kontaktet for å opprette en bedre betalingsløsning.